СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Проект и главна цел: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 , АДБФП No BG16RFOP002-2.089-2521-C01.Цел -осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: ЙОАНА 11 ЕООДОбща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско финансиране.

Начало: 24.08.2021 г.
Край: 24.11.2021 г.

На 24.08.2021 г. ЙОАНА 11 ЕООД сключи с Министерство на икономиката, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2521-C01, по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на обща стойност от 50 000 лв. и е с продължителност 3 месеца. Основната цел на процудурата е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
–––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––––
Проект BG16RFOP002-2.089-2521 финансиран от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дата: 25.08.2021 г.